รับทำบัญชี
November 19, 2017

บริการด้านจดทะเบียน

 • รับจดทะเบียนพาณิชย์ ร้านค้า , คณะบุคคล
 • ห้างหุ้นส่วน + ขอบัตรภาษี ,จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ,ขึ้นทะเบียนประกันสังคม
 • บริษัท + ขอบัตรภาษี ,จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ,ขึ้นทะเบียนประกันสังคม
 • จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่อยู่ , แก้ไขวัตถุประสงค์ , เปลี่ยนแปลงกรรมการ , เพิ่มทุน – ลดทุน
 • จดเลิกกิจการ ชำระบัญชี

รายงานบางส่วนของระบบ เพื่อช่วยผู้บริหาร

 • รับทำบัญชี รายเดือน รายไตรมาส รายปี
 • จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย และยื่นภาษี ภ.ง.ด.1 , 3, 53, 54
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ – ขาย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และยื่น ภ.พ. 30
 • จัดทำภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด. 51) , ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด. 50)
 • จัดทำและยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90, 91, 94 สำหรับบุคคลธรรมดา
 • จัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชี และรายงานต่างๆทางบัญชี
 • จัดทำประกันสังคม และนำส่งเงินสมทบประกันสังคม
 • ให้คำปรึกษาด้านบัญชี –ภาษี วางระบบบัญชี – วางแผนภาษี
 • พบเจ้าหน้าที่สรรพากรกรณีมีหนังสือเชิญพบจากกรมสรรพากร
 • รับปิดงบการเงินประจำปี
เบอร์มงคล