ระบบเช็คและธนาคาร
November 19, 2017

รายละเอียดระบบเช็คและธนาคาร

 • มีนำเช็ครับเข้าธนาคาร
 • มีบันทึกเช็ครับผ่าน/คืน
 • มีเปลี่ยนเช็ครับ
 • มีเตรียมเช็คจ่าย
 • มีบันทึกเช็คจ่ายผ่าน/คืน
 • มีเปลี่ยนเช็คจ่าย
 • เช็คจ่ายระบุรายละเอียดธนาคารได้ถึงระดับสาขา

รายงานบางส่วนของระบบ เพื่อช่วยผู้บริหาร

 • สรุปยอดเช็คจ่าย คงเหลือ สรุปตาม
 • วันที่ในเช็ค
 • วันที่จ่าย เช็ค
 • ธนาคาร
 • สรุปยอดเช็ครับ คงเหลือ สรุปตาม
 • สรุปตามลูกหนี้
 • สรุปประวัติเช็ครับ
 • คืน
 • ผ่าน
เบอร์มงคล