ระบบเจ้าหนี้
November 18, 2017

รายละเอียดระบบเจ้าหนี้

 • ทำใบรับวางบิล
 • บันทึกจ่ายชำระให้เจ้าหนี้
 • บันทึกจ่ายเงินมัดจำและจ่ายเงินล่วงหน้า
 • บันทึกเจ้าหนี้/ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 • สามารถจ่ายชำระ บางส่วน (ไม่เต็มบิลได้)
 • จ่ายชำระได้ทั้งเงินสดและเช็คพร้อมกันได้
 • ทำใบหักภาษี ณที่จ่ายได้

รายงานบางส่วนของระบบ เพื่อช่วยผู้บริหาร

 • สรุปรายวันจ่ายเงินสด / เช็ค
 • เจ้าหนี้คงเหลือ (Aging)
 • แสดงยอดคงค้างและยอดที่ชำระเงินแล้ว เลือกช่วงเวลาได้ตามที่ต้องการ
 • การ์ดเจ้าหนี้
 • พิมพ์ใบรับวางบิล
 • รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ช่วยท่านในการจัดการเกี่ยวกับ ข้อมูลต่างๆของเจ้าหนี้ เช่น Aging เจ้าหนี้คงเหลือ ช่วยให้ทราบถึงสถานะของหนี้สิน ที่มีอยู่กับเจ้าหนี้แต่ละราย แสดงรายวันจ่ายเงินสดและเช็ค

เบอร์มงคล