ระบบสินค้าคงคลัง
November 18, 2017

รายละเอียดระบบสินค้าคงคลัง

 • รับสินค้า แยกตาม ฝ่าย แผนก หน่วยงาน คลัง
 • จ่ายสินค้า แยกตาม ฝ่าย แผนก หน่วยงาน คลัง
 • โอนสินค้าระหว่างคลังได้
 • ตัดจ่ายสินค้าเสีย / ชำรุด
 • ตรวจนับจำนวนสินค้า
 • เก็บสถานะสินค้าทั้ง ปกติ หรือหมดอายุ หรือเสีย
 • คลังสินค้ามีได้หลาย 1,000 คลัง
 • คุม Serial Number ได้

รายงานบางส่วนของระบบ เพื่อช่วยผู้บริหาร

 • Stock Card สินค้า
 • รายงานสินค้าคงเหลือ
 • รายงานมูลค่าสินค้าคงเหลือ
 • รายงานสินค้าถึงจุดที่ต้องสั่งซื้อ
 • รายงานสินค้าถึงจุดที่มากเกินไป
 • รายงานสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว (Dead Stack)
 • รายงานสินค้าที่ใช้แทนกันได้
 • รายงานการรับสินค้า
 • รายงานการจ่ายสินค้า
 • พิมพ์ Barcode สินค้า ได้
 • รายงานสินค้าคงเหลือแจกแจงได้ถึงระดับ Serial
 • รายงานตรวจสอบประวัติของ Serial สินค้า
 • รายงานสินค้าหักสินค้าส่งชั่วคราวและสินค้าค้างส่ง
เบอร์มงคล