ระบบทรัพย์สิน
November 19, 2017

รายละเอียดระบบทรัพย์สิน

 • ทำรายการโดยรองรับระบบบาร์โค๊ด
 • กำหนดค่าเสื่อมที่หักสูงสุดได้
 • สามารถจำหน่ายทรัพย์สิน ออกจากบัญชีได้
 • สามารถกำหนดค่าเสื่อมราคายกมาได้

รายงานบางส่วนของระบบ เพื่อช่วยผู้บริหาร

 • รายละเอียดการคิดค่าเสื่อมรายทรัพย์สินทุกปี จนหมดมูลค่า
 • สรุปค่าเสื่อมรายเดือนและรายปีพร้อมค่าเสื่อมสะสม และมูลค่าคงเหลือ
 • สรุปยอดซื้อทรัพย์สินในแต่ละเดือน
 • สรุปยอดซื้อทรัพย์สินในแต่ละปี
 • สรุปยอดกำไร-ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
 • สรุปทรัพย์สิน แยกตามแผนก
 • สรุปทรัพย์สิน แยกตามหมวด
 • สรุปประวัติการโอนย้ายทรัพย์สิน แยกตามแผน
เบอร์มงคล